PhD and MSS Student – Research Symposium

Discussants:

Prof. Chengxin PAN

Prof. Meng U IEONG

Prof. Jiasheng ZHANG

Speakers:

ZHOU MENGDIE

CAO XUECHENG

WANG PEIYU

SUN SIBEI

YAN XIAOXIANG

NG SIOPAN

LI GUO

Date: 15 March 2023

Formal Presentation

– Session 1: 14:00-15:20

– Session 2: 15:40-16:40

Language: English

Venue: E21-G016